Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

 

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PimpYours.com, powered by New Brand Activators.

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. Door bij Pimpyours.com een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Pimpyours.com.

 

Artikel 1. Definities

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • koper: de meerderjarige natuurlijke of rechtspersoon die aan Pimpyours.com opdracht heeft gegeven tot de levering van producten;
 • overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de koper en Pimpyours.com tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst;
 • producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst met de koper.

 

Artikel 2. Gegevens eigenaar webshop

Wij zijn:
PimpYours.com, powered by New Brand Activators

Je kunt ons bezoeken:
Eisenhowerweg 13A
5466AB Veghel

En je kunt ons zo bereiken:
E-mailadres: klantenservice@pimpyours.com
Telefoon: 0413 - 204799

 

Artikel 3. Leeftijdsgrens

 • PimpYours.com verstrekt geen alcoholische producten aan personen of die gericht lijken onder de 18 jaar.


Artikel 4. Toepasselijkheid

 • Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.
 • Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en PimpYours.com gesloten overeenkomsten.


Artikel 5. Totstandkoming overeenkomsten en weigering

 • Overeenkomsten gelden eerst als gesloten nadat Pimpyours.com de bestelling schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd dan wel overgaat tot levering van de producten.
 • Producten van PimpYours.com mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik en ontwerpen van de koper mogen niet aanstootgevend zijn en geen strijd met de openbare orde, goede zeden en/of rechten van derden opleveren. Voor gepersonaliseerde producten geldt dat Pimpyours.com geen ontwerpen afdrukt die gericht zijn op minderjarige danwel lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn.
 • Oftewel, gewoon aardig zijn voor iedereen. Ook bij het ontwerpen van je producten.


Artikel 6. Prijzen

 • De prijzen van alle producten zijn deze die uiteindelijk in de overzicht bij betaling zichtbaar worden. Deze zijn exclusief verwerkings- en verzendkosten en inclusief BTW. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Maar dit laten we natuurlijk wel even aan je weten.


Artikel 7. Betaling

 • Bij bestelling van producten dient direct betaald te worden voor levering. Indien u een offerte heeft aangevraagd en de producten zijn geleverd, dan dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Pimpyours.com is gewezen op de te late betaling en PimpYours.com de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in verzuim en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.


Artikel 8. Leveringsvoorwaarden

 • De door PimpYours.com opgegeven levertijd is 4 werkdagen. Bij een orderhoeveelheid boven 50 producten is de levertijd in overleg. PimpYours.com streeft er naar zo spoedig mogelijk te leveren.
 • Verzendkosten bedragen 4,95 euro.
 • Producten worden verzonden in een kartonnen verzenddoos. Alle producten worden te allen tijde zorgvuldig verpakt.
 • Het is mogelijk om de bestelling te wijzigen tot het moment dat de gepersonaliseerde producten naar de printer zijn verstuurd. Daarna is wijziging niet meer mogelijk.
 • Indien de levering door hetzij (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de koper hiervan bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden. In dat laatste geval heeft de koper het recht te bestelling zonder kosten te annuleren en het reeds betaalde bedrag van PimpYours.com terug te vorderen.
 • PimpYours.com is gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren.
 • De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper of op het opgegeven gewenste leverdatum en op het bezorgadres dat de klant aan Pimpyours.com tijdens de bestelling heeft opgegeven.
 • De door PimpYours.com geleverde producten blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van PimpYours.com volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van aflevering.


Artikel 9. Reclamatie en herroepingsrecht.

 • De koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele typefouten. PimpYours.com stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken op het bestelde product nooit beter zal kunnen zijn dan hetgeen de koper op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van PimpYours.com blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.
 • Het is niet toegestaan om gepersonaliseerde producten te retourneren.
 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering de levering op volledigheid en uiterlijk zichtbare gebreken te inspecteren. Klopt er iets niet? Laat het ons weten en wij gaan ervoor zorgen dat we dit samen oplossen.
 • PimpYours.comcom heeft dan de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen en wel de prijs op de factuur te crediteren.
 • Retourzending behoudens het hiervoor genoemde geval is niet toegestaan.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Voor alle directe schade van de koper veroorzaakt door een aan PimpYours.com toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst of door een aan PimpYours.com toerekenbare onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van PimpYours.com, behoudens indien en voor zover de schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Pimpyours.com, beperkt tot het betaalde bedrag voor de geleverde producten en diensten.
 • De aansprakelijkheid van PimpYours.com, op welke grond dan ook, voor indirecte schade die de koper oploopt, is uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van PimpYours.com.
 • De in de voorgaande bepalingen van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van PimpYours.com zijn niet van toepassing indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.


Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door PimpYours.com geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. PimpYours.com garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • De koper is verantwoordelijk voor het eigen ontwerp op het product. PimpYours.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eigen ontwerp op het product. PimpYours.com gaat ervan uit dat het auteursrecht van het eigen ontwerp op het product bij de koper berust. De koper vrijwaart Pimpyours.com van alle schade en kosten die PimpYours.com oploopt als gevolg van enige claim van een derde wegens het inbreuk maken op de rechten van die derde. In geval van een claim als voornoemd, zal PimpYours.com de koper daarvan in kennis stellen en is Pimpyours.com gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en, indien de claim niet binnen een redelijke termijn wordt ingetrokken, de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 12. Communicatie

 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen de koper en PimpYours.com, dan wel tussen PimpYours.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Pimpyours.com, is Pimpyours.com niet aansprakelijk.


Artikel 13. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pimpyours.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Pimpyours.com gehouden is tot enige schadevergoeding.


Artikel 14. Uitsluiting precedentwerking

 • Wanneer door PimpYours.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat PimpYours.com deze voorwaarden soepel toepast.


Artikel 15. Persoonsgegevens

 • De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem aan Pimpyours.com verstrekte informatie en (persoons)gegevens.
 • com zal (persoons)gegevens van of met betrekking tot de koper verwerken in overeenstemming met de wet en met de Privacy statement van PimpYours.com, die beschikbaar is gesteld op de Website en voldoet aan de GDPR-regeling.


Artikel 17. Toepasselijk recht

 • Op overeenkomsten gesloten tussen PimpYours.com en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Voor zover een van de verkoop- en leveringsvoorwaarde deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door PimpYours.com voor dat geval buiten toepassing verklaard.

 

</onclick="window.print();return>
To Top